Trực tiếp Giải Quân Đoàn Tránh Bá 5 

9h00 - 19/4/2015 - Quân Đoàn Cao Cấp